Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3681785

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

Tác giả: Thân Thị Ngạn
Nguồn: Ảnh tư liệu- chụp 28/7/2019