Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3681785
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Tân Thanh

Lạng Giang, Bắc Giang
3681785
c0tanthanh.lg@bacgiang.edu.vn